CHRCR

Archive

Училишни практики за демокртаска култура во дигиталната ера

Онлајн платформата http://democraticschools.mk/ претставува продукт произлезен од проектот „Училишни практики за демократска култура во дигиталната ера“, финансиран од  Европската Унија и Советот на Европа и е имплементиран од страна на Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) со поддршка на Бирото за развој на образованието. Oнлајн платформата претставува ресурс ...