CHRCR

Публикации

Прирачник за изработка на локален план за акција на децата
Прирачник за изработка на локален план за акција на децата
Прирачник за имплементација на конвенцијата за правата на детето во единиците на локалната самоуправа
Прирачник за имплементација на конвенцијата за правата на детето во единиците на локалната самоуправа

Брошури и летоци – продукти на наставниците вклучени во проектот Училиште по мерка на детето

Брошури:

МК
МК
TR
TR
AL
AL

Летоци:

MK
MK
TR
TR
AL
AL