CHRCR

Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

Дознајте повеќе
Годишен извештај за 2022 година
Годишен извештај за 2021 година
ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС за учество во проектот: МЛАДИТЕ ЗА ДЕЦАТА – Вклучување на младите во поддршка на почитување на различностите и конструктивно разрешување конфликти кај децата
Годишен извештај за 2020 година
Училишни практики за демокртаска култура во дигиталната ера
Покана
Бегалец сега – човек секогаш
Товарот на минатото: Наставата во Македонија 1944-1991

Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да дејствуваат еден кон друг во дух на братство.

Член 1, Универзалната декларација за човекови права

Секој има право на сите права и слободи наведени во оваа Декларација, без разлика на кој било вид, како што се раса, боја на кожа, пол, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, роден или друг статус.

Член 2, Универзалната декларација за човекови права

Само две работи се бесконечни, универзумот и човечката глупост, а јас не сум сигурен за првата.

Алберт Ајнштајн