CHRCR

За нас

Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

Статут на здружението

Проекти

Проекти на кои има работено центарот.

публикации

Публикации кои ги има издадено центарот.

Партнери

Организации кои се партнери на центарот.

Центарот за Човекови права и Разрешување Конфликти е организација која примарно се бави со истражувања и едукација, базирани на следниве основни цели:

 • Да им помогне на граѓаните на Република Северна Македонија да заземат активна улога во разрешувањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етничките и други разлики; и
 • Промовирање на концептот на човековите права и базичните слободи, како суштински дел од политичката, судската и општествената трансформација која се одвива во државата.

Постигнивањето на основните цели, е базирано на превземање на различни активности во рамките на трите клучни области:

Човекови права, насочени кон:

 • Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи – преку подигање на свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото;
 • Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко ниво во македонската реалност; и
 • Трансформирање на постоечкото разбирање за човековите права – од нивно согледување како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални.

Разрешување на конфликти, насочено кон:

 • Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите – од гледање на конфликтот како на перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, содржат и потреби, чувства и вредности; и
 • Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на постоечките модели на заедничко преговарање и медијација.

Интеретнички односи, насочени кон:

 • Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики – од нивно предвидување како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и
 • Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ – различни култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓузависност.

Активностите на Центарот се концентрирани на шест поголеми области:

 • Развивање на едукативни програми;
 • Спроведување на обука за едукатори и други учесници;
 • Организирање и помагање на дијалози и тркалезни маси;
 • Дизајнирање и спроведување на истражувачки проекти;
 • Пишување и објавување на книги, прирачници, брошури, статии;
 • Давање консултации и експертиза на локални и меѓународни организации.

Нашиот посветен тим

Тимот кој стои за ЦЧПРК се состои од професионалци и експерти во својата област.

Проф. Д-р Николина Кениг

Соработник

Љуан Имери, MSc

Извршен менаџер

Сафет Балажи

Соработник

Филипина Негриевска

Соработник

Рената Дедова

Соработник

Емира Љама

Соработник

Сара Османи

Соработник

Симболи на здружението

Симбол, верзии на лого и бои на здружението

Двобојно лого со текст

Црнобело лого со текст

Симбол без текст