CHRCR

Бегалец сега – човек секогаш

Проектот „Подигнување на свеста и поддршка на бегалците и барателите на азил кај локалните заедници“, кој се реализира во соработка меѓу Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации (УНХЦР) во Скопје, има за цел да ја подигне свеста и да го сензитивизира локалното население за бегалците, барателите на азил и други лица кои имаат потреба од меѓународна заштита, преку информирање на јавноста за страдањата на бегалците, нивните права, потреби, потенцијали, храброст и околности, како и за позитивниот придонес на различните чинители во менаџирањето на движењето на бегалците.

Крајната цел на проектот е да го промовира и најпосле/во крајна линија да го зајакне мирниот соживот меѓу бегалците и барателите на азил од една и локалните заедници од друга страна.

Оставете коментар.