CHRCR

Поддршка на децентрализацијата низ перспективата на социјалниот развој и благосостојбата на детето

2006/2007

Опис на проектот:

Проектот се реализираше со успех во сите шест предвидени пилот општини и ја постигна целта: градење на капацитети на институциите на локалната самоуправа за имплементирање на компетенции и одговорности дадени со Законот за локална самоуправа во областа на социјалниот развој, а базирана на разбирањето на концептот на правата на детето. Во сите општини се направени чекори кон институционални и нормативни промени кои што треба да обезбедат воведување на перспективата на детето во процесот на донесување на одлуки во локалната самоуправа

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска
Координатори: Љуан Имери и Рената Дедова

Период на реализација:

2006/2007

Резултат:

Прирачник за имплемантација на Конвенцијата за правата на детето во единиците на локалната самоуправа.

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

UNICEF

PDF:

Поддршка на децентрализацијата низ перспективата на социјалниот развој и благосостојбата на детето