CHRCR

Интер-етничка толеранција

2005

Опис на проектот:

Со овој проект се развиваат и имплементираат екстра-курикуларни активности кои стимулираат развој и одржување на интер-етничка толеранција во едно мултикултурно општество. Негова основна цел е низ структурирани активности  децата од различно етничко потекло да се запознаат едни со други, да развијат заедничка доверба и почитување и да се вклучат во кооперативни активности со што се креира база за намалување на етничките стереотипи и предрасуди и префрлање на комуникацијата од интер-етничко на интер-пресонално ниво.

Работните групи се формираат преку комбинирање на половина од две еднојазични паралелки во две двојазични и полово балансирани групи во секое од училиштата.
Програмата се изведува  двојазично (на македонски и на албански јазик).

Програмата се состои од две посебни групи активности:

  1. Креативно-психолошки работилници
  2. Социјални активности

Тим кој учествувал:

 

Период на реализација:

2005

Резултат:

 

Партнери:

 

Донатори:

 

PDF:

Интер-етничка толеранција