CHRCR

Për ne

Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

Statut i organizatës

Projekte

Проекти на кои има работено центарот.

publikime

Публикации кои ги има издадено центарот.

Partnerët

Организации кои се партнери на центарот.

Qendra për të drejta të njeriut dhe zgjidhje të konflikteve është organizatë e cila në radhë të parë merret me hulumtime dhe edukim, të bazuara në këto qëllime themelore:

 • Tu ndihmojë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të ndërmarrin rol aktiv në zgjedhjen e konflikteve, të rrënjosura në dallimet etnike dhe të tjera; dhe
 • Promovim i konceptit për të drejta të njeriut dhe lirive themelore, si pjesë esenciale e transformimit politik, gjyqësor dhe shoqëror që po ndodh në shtet

Realizimi i qëllimeve themelore, bazohet në të ndërmarrit e aktiviteteve të ndryshme në suaza të tre lëmive kyçe:

Të drejtat e njeriut, të drejtuara kah:

 • Diseminimin i diturive nga lëmia e të drejtave dhe lirive të njeriut – nëpërmjet të ngritjes së vetëdijes për të drejtat e veta dhe të huaja dhe krijimi i kushteve për mbrojtje aktive të lirive të veta dhe të huaja, me zbatimin e mekanizmave demokratike dhe të sunduarit të së drejtës
 • Zhvillim dhe adaptim i konceptit, me qëllim që të implementohet në sa ma nivel të gjerë në realitetin maqedonas, dhe
 • Transformim i të kuptuarit ekzistues të të drejtave të njeriut – nga të shikuarit i tyre si parimisht kolektive, deri në pranimin e tyre si thelbësisht individuale.

Zgjidhje të konflikteve, të drejtuara kah:

 • Ndryshim i qasjes së njerëzve ndaj konflikteve – nga të shikuarit e konfliktit si betejë permanente dhe destruktive në mes të interesave inkompatibile, deri në të shikuarit e tyre si mundësi për zhvillim të ndërsjellë dhe përmirësim të marrëdhënieve, të cilat përveç të interesave përmbajnë edhe nevoja, ndjenja dhe vlera; dhe
 • Zbatimi i teknikave për zgjidhjen e konflikteve interpesonale dhe intergrupore në mënyrë konstruktive dhe paqësore, të bazuara në modifikimin kulturor të modeleve ekzistuese të negociatave dhe ndërmjetësimit të ndërsjellë.

Marrëdhëniet ndëretnike, të drejtuara kah:

 • Zhvillimi i respektimit të dallimeve kulturore/etnike – që nga parashikimi i tyre si bazë për konkurrencë e cila detyrimisht krijon tensione mes grupeve të ndryshme etnike, deri te pranimi i tyre si burim potencial për zhvillim të përbashkët ; dhe
 • Nxitja dhe realizimi i proceseve integruese i të jetuarit në shoqëri multietnike, ku „multikultura“ do të kishte kuptimin e „interkulturës“ – kultura të ndryshme të cilat jetojnë së bashku në një territor dhe mirëmbajnë raporte të hapura të njohjes së ndërsjellë, interaksione dhe varësi të ndërsjellë.

Аktivitetet e Qendrës janë të përqendruara në gjashtë lëmi më të mëdha:

 • Zhvillimi i programeve edukative;
 • Realizimi i trajnimeve për edukatorë dhe pjesëmarrës të tjerë;
 • Organizimi dhe ndihma për dialog dhe tryeza të rrumbullakëta;
 • Përpilimi dhe realizimi i projekteve hulumtuese;
 • Shkrimi dhe publikimi i librave, doracakëve, broshurave;
 • Dhënia e konsultimeve dhe ekspertizës për organizata vendore dhe ndërkombëtare.

Нашиот посветен тим

Тимот кој стои за ЦЧПРК се состои од професионалци и експерти во својата област.

Проф. Д-р Николина Кениг

Соработник

Љуан Имери, MSc

Извршен менаџер

Сафет Балажи

Соработник

Филипина Негриевска

Соработник

Рената Дедова

Соработник

Симболи на здружението

Симбол, верзии на лого и бои на здружението

Двобојно лого со текст

Црнобело лого со текст

Симбол без текст