CHRCR

Partnerët

UNHCR - The UN Refugee Agency
UNHCR - The UN Refugee Agency
Aflatoun
Aflatoun
Unicef
Unicef
World Bank
World Bank
Civica Mobilitas
Civica Mobilitas
Биро за развој на образованието
Биро за развој на образованието
Министерство за образование и наука
Министерство за образование и наука
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за локална самоуправа
Министерство за локална самоуправа
Детска амбасада - Меѓаши
Детска амбасада - Меѓаши
Polioplus
Polioplus
Шведска интернационална агенција за соработка и развој
Шведска интернационална агенција за соработка и развој
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
Демократски училишта
Демократски училишта