CHRCR

Регистрацијата при раѓање - прво право на секое дете

2009

Опис на проектот:

Се спроведе мини попис на децата кои не се регистрирани или кои немаат извод од матичната евиденција. Направените бази на податоци ќе бидат достапни за Министерствата за правда, труд и социјална политика и локална самоуправа, за општините и  за невладините организации. Овие податоци треба да послужат за поставување на проблемот на дневен ред во релевантните институции и започнување постапки за регистрација на нерегистрираните деца. Беа инволвирани дваесетина  невладини организации кои веќе работат на оваа проблематика на терен и кои имаат соодветни податоци, односно капацитети за учество во изведувањето на пописот во наведените општини.

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска
Координатор: Љуан Имери

Период на реализација:

2009

Резултат:

 

Партнери:

 

Донатори:

Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје

PDF:

Регистрацијата при раѓање – прво право на секое дете