CHRCR

Децентрализација од перспектива на децата – општини по мерка на детето

2008

Опис на проектот:

Изработен е прирачник за изработка на ЛПА. Овој прирачник е наменет за работа на комисиите за правата на децата формирани во единиците на локалната самоуправа, односно доколку не е формирана таква комисија, за сите оние кои во рамките на Советот на општината се занимаваат со проблематика поврзана со децата.

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска
Координатор: Љуан Имери

Период на реализација:

2008

Резултат:

 

Партнери:

 

Донатори:

Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје

PDF:

Децентрализација од перспектива на децата – општини по мерка на детето