CHRCR

Училиште по мерка на детето (пилот фаза на имплементација)

2007

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска Бешка
Проф. Др. Мирјана Најчевска
Проф. Др. Снежана Адамчевска
Проф. Др. Мирослава Николоска
Доц. Др. Николина Кениг
Филипина Негриевска
Сејхан Кадриовска

Период на реализација:

2007

Резултат:

Имлементација во пет пилот училиштa во 2007. Во текот на 2008, се приклучуваат нови пет училишта.

Партнери:

Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието

Донатори:

UNICEF

PDF:

Училиште по мерка на детето (пилот фаза на импрементација)

Галерија: