Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Школа на толеранција

Школа на толеранција     

<< Назад

Опис на проектот:

Преку организирање на тренинг семинари, вон-наставни активности со етнички и родово мешани групи на ученици и наставници и стимулирање на работата на ученички училишни тела програмата настојува да ги исполни следните цели:

  • Подобрување на односите во училиште од автократско-конформистички кон демократско-партиципативни и
  • Подобрување на односите во училиштето од паралелизам и поделба кон интеракција и меѓузависност

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска-Бешка
Проф. Др.Мирјана Најчевска,
Сафет Балажи,
Рената Дедова

Резултат:

Предлог-модел на училиште што промовира и практикува толеранција

Партнери:

Хелсиншки Комитет за Човекови Права во Република Македонија

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

Пример-продукт на заедничка работа на учениците- Recnik.pdf

<< Назад